جهان ای برادر نماند به کس

                                      دل اندر جهان آفرین بند و بس

مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت

                                     که بسیار کس چون تو پرورد و کشت

چو آهنگ رفتن کند جان پاک

                                     چه بر تخت مردن چه بر روی خاک

 

با موضوع فرهنگ و ادب
2010/11/08
بدون دیدگاه

بدون دیدگاه »

No comments yet.

Leave a comment

خوراک RSS برای نظرات این مطلب