سلام

نود و بوقی است که چیزی ننوشته ام و از آن بیشتر هم زمانی است که درِ بخش سرگرمی پرثوه بسته مانده . نوشتار زیبای پایین که نویسنده اش نمی دانم کیست و کجاست تقدیم شما می شود . دست نویسنده را به گرمی می فشارم و از او ( غیابی ) اجازه می گیرم برای انتشار نوشتارش .

 

پرسشهای آزمون مَشِل ( تافل لهجه ی مشهدی ) !!!


۱ـ شاعر در کدام مصراع از تیر و کمان سخن گفته است ؟

الف – با پِلّخمونِ نگاهت چُغوکه دِلومه زِدی

ب – آی یَره یَره یَره   —     یارُم کَله پا مِره

ج – ای گرونی هم که هر روز قوز بالا قوز مِرهِ

د – نِمِتِنُوم چیزی بُگُم َ   —    ای درد دل کُشته مو رهِ

۲ ـ معنای کلمات زیر در کدام گزینه صحیح می باشد ؟

(( سیخ ماهی – کُخ – دُوری – مِس مِس – وّخه – ناردِشور ))

الف -تیغ ماهی – کِرم – در – معطل کردن – ریخت و پاش – مرده شور

ب- تیغ ماهی – سوسک یا حشره – سینی بزرگ – معطل کردن – پاشو – ناودان

ج – تیغ ماهی – کرم – سینی بزرگ – معطل کردن –  ریخت و پاش – ناودان

د – تیغ ماهی – کرم – سینی بزرگ – معطل کردن – پاشو – مرده شور

۳ـ همه گزینه ها به جز گزینه … غلط می باشد ؟

الف – سُرسُر ( یواشکی حرف زدن ) ج – ناخون جله { با تشدید بر روی لام } ( چنگ انداختن و ناخن کشیدن )

ب – آسوارت ( آسفالت ) د – نارنجک ( بمب )
** چون این پرسش کمی دشوار بود خودم پاسخ می دهم . گزینه ی د نادرست است . چون نارنجک نام یک گونه شیرینی خامه است که در شهرهای دیگر ایران به نام نان خامه ای شناخته می شود .

۴ـ کدام واژه به معنی ( کوچه ) می باشد ؟

الف – میلان ب – فِلِکه ج – ناردِشور د – قِلِه خیابون

۵ـ صرف فعل مضارع رفتن در کدام گزینه صحیح است ؟

الف – مُرُم مِری مِرَن مِره مِرِم مِرِن

ب – مُرُم مِری مِره مِرِم مِرِن مِرَن

ج – مِرِم مِری مِرَن مُرُم مِره مِرِن

د – مُرُم مِری مِره مِرِن مِره مِرَن

۶ـ سخن (( چه خوشگل رِفتی امشب )) یعنی چه ؟

الف – چه خوشگل شدی دیروز ب – چه خوشگل شدی رفتی

ج – چه خوشگل شدی امشب د – موقع رفتن چقدر خوشگل شدی !!

۷ـ مُو بُرُم در کدام گزینه به معنی رفتن است ؟

الف -مُو بُرُم کاغذها رِ …  ب – مُو بُرُم میلان بعدی

ج – مُو بُرُم از جِواد … د – همه موارد

۸ـ در بیت (کُتا کِردَن دامنارِ مشتی عماد ….دیگه مجنون توی خواب دامن لیلا مِگیره ) به چه معناست ؟

الف – باز منو کشتی رفتی — تنها گذاشتی رفتی —  دروغ نگم به جز من  —  یکی دیگه داشتی رفتی .

ب – مشتی عماد دامن های دختران را کوتاه میکرد تا مجنون خواب ببینه .

ج – چه خوشگل شدی امشب با دامن کوتاه .

د – هیچ کدام

** توضیح اینکه اگر کسی جدا پاسخ پرسشها را خواست در بخش دیدگاهها در خدمتتان هستم .