سلام

به جای ریختن آب پشت سر مسافر , انداختن تف کفایت می کند !!

ستاد اصلاح الگوی مصرف