سلام

حتما می دانید که امروزه یکی از مهمترین چالشهای دنیا بحث انرژی است . انسان به سوختهای فسیلی مانند ذغال سنگ و نفت و گاز وابستگی بی چون و چرا و انکار ناپذیری پیدا کرده است . این منابع تجدید شونده نیستند و آلودگی بسیار زیادی هم تولید می کنند .  یعنی مصرفشان برای ما زیان آور است و روزی هم که به پایان برسند بشر فلج می شود .

تولید انرژی بوسیله ی فن آوری هسته ای را می توان یکی از راه حلهای موفق بشر نامید . اما آن هم در کنار انبوه انرژی تولید شده محدودیتهای بسیاری بر سر راه دارد . بحث آماده کردن سوخت هسته ای و چگونگی استخراج کنترل شده ی انرژی و پس از آن هم چگونگی رفتار با پسماندهای پرتوزا و کشنده ی آن باعث محدود شدن تولید انرژی به این روش می شود .

دنباله ی نوشتار در ادامه ی مطلب