سلام

لطف کنید و نهایت تلاشتان را به کار ببرید , ببینید چیزی از این کلام گهر بار که متعلق به یک نماینده ی خانه ی ملت است درک می کنید یا نه؟