سلام

هم میهن آذری من , زمین لرزه تنها خانه ی تو را نلرزاند . بلکه دلهای همه ی ایرانیان انسان دوست را نیز در چنگال بی رحم خود فشرد . عزیزان درگذشته ی تو عزیزان ما هم هستند .

همه ی ما را در مصیبت و غم خود شریک بدان و فراموش نکن که آنانی که سالهاست زیر گوشهایت زمزمه ی جدایی سر می دهند امروز که به کمک نیاز داری پیدایشان نیست .

استوار باش و محکم که آذری را همیشه با پایمردی اش شناخته اند . می گویی نه ؟ از نیای بزرگت ستارخان یا برادرش باقر خان بپرس .

فاجعه ی بم گذشت , فاجعه ی آذربایگان هم می گذرد . آنچه که می ماند و باید بماند ایران است , ایرانی که دستش را نباید پیش دیگران دراز کند .

با هم باشیم بی نیاز خواهیم بود .

یاد رفتگان گرامی و دل ماندگان قوی , به امید یزدان مهرآفرین .