هیچ وقت احساس بازنده بودن نکن . همیشه به خاطر داشته باش که روزی در بین ۲۵۰ میلیون نفر اول شده ای !!!