ببند اون دهن گنده رو تا نزدم شل و پل ات کنم , گنده بک

عاقبت بی فکری در انتخاب مکان لات بازی و عربده کشی