عکس زیر نشان دهنده ی آدم فروشی  خودجــوش یک دانش آموز دختر به نام اکرم جاسوس منش است . هیهات از این حسادت دخترانه !!!

چراغي از پناهي تقلب ميكند خانم لطفا" بهشون نگين كه من گفتم

چراغي از پناهي تقلب ميكند خانم لطفا” بهشون نگين كه من گفتم

“با تشکر از خانم محترمی که عکس را فرستادند”