سلام

شاید این پرسش که جزایر لانگرهانس کجا هستند دیگر خیلی چیپ و تکراری باشد . اما اینکه دقیقا در کجا هستند و کارشان چیست را شاید گروهی ندانند .

بله همانطور که شما هم به درستی اشاره کردید جزایر لانگرهانس گروههای سلولی هستند که حدود 2 درصد از حجم کل لوزالمعده یا پانکراس را به خود اختصاص می دهند و کارشان تولید 4 هورمون حیاتی است :

انسولین و گلوکاگون هورمونهای اصلی هستند و سوماتواستاتین و پلی پپتید پانکراسی هم به عنوان ترشحات فرعی مطرح هستند .

جزایر زیبای لانگراهانس از 4 گونه سلول تشکیل شده اند که با نامهای آلفا و بتا و دلتا و اف نامیده می شوند .

جزایر زیبای لانگرهانس در زیر میکروسکوپ

جزایر زیبای لانگرهانس در زیر میکروسکوپ