حتما میدانید که بدلیل نور خیره کننده ی خورشید دانشمندان ناچارند که از روشهای پیچیده و عجیبی برای عکس گرفتن از انفجارهای خورشیدی استفاده کنند