سلام

در راستای پست قبلی یک ویدئوی دیدنی از دعوای گربه ها برایتان می گذارم .

 

ویدئو را که جریان زد و خورد دو گربه را در ۳ راند با گزارش هیجان انگیز یک مسابقه ی مبارزه ی آزاد در خود دارد از اینجا بگیرید .