سلام

از دیرباز انسان می دانسته که در جنوبی ترین نقطه ی کره ی زمین سرزمینی پوشیده از یخ وجود دارد که بی اندازه سرد و وحشی است . اما هرگز کسی جسارت سفر به آنجا را در خود ندیده بوده . در  بهار سال 1900 کاپیتان روبرت فالکن اسکات انگلیسی با کشتی دیسکاوری و تجهیزات لازم به قطب جنوب رفت . مدت دو سال حضور کاپیتان اسکات و همراهانش در قطب با دشواریها و خطرات بی شماری همراه بود . اما زمانی که کشتی وسایل آنها در 1904 به انگلستان بازگشت مملو از نمونه ی سنگ و یخ و نقشه های قطب و اطلاعات مربوط به جانوران و آب مناطق مختلف قطب جنوب بود .

کاپیتان اسکات

کاپیتان اسکات

 

پیشروی گروه کاپیتان اسکات در قلب قطب جنوب به طول 920 کیلومتر ثبت شده بود و رویای بعدی اسکات رسیدن به مرکز قطب بود . یعنی مسافتی بیش از 1300 کیلومتر .