سلام

چند روز پیش اتوبوس حامل زایران از اردبیل به مقصد سوریه در حرکت بود که در ترکیه واژگون شد و نمی دانم چطوری این هم وطن آذری زبانمان مابین چرخ و گلگیر به این شکل وحشتناک گیر کرد و البته به گفته ی پزشک بیمارستانی که ایشان را به آنجا منتقل کردند مصدوم هیچ آسیب جدیی ندیده و فقط اندکی صورتش خراشیده شده است . نام این مصدوم موسی عیسی زاده است .  بنازم به این استحکام بدنی .