جر نزنی ها , قول دادی تا نگفتم چشاتو باز نکنی

جر نزنی ها , قول دادی تا نگفتم چشاتو باز نکنی