سلام

عکس زیر مربوط به اردوگاه آوارگان سیل بنیان کن پاکستان است که هزاران خانواده ی پاکستانی ( که ویژگی مشترک همه شان فقر است ) را سوگوار و ناقص و آواره کرد . آن چیزی که در این عکس جلب توجه می کند دو کودکی هستند که بیخیال و برهنه به بازی و شادی مشغولند .

{ کاش می توانستیم برخی ویژگیهای دوران کودکی را همیشه در خودمان زنده نگه داریم }