این رویه ی زوجهاست پس از ازدواج , نکته ی مهم این این است که همانطور که در عکس می بینید همه خوشحال و راضی هستند .