سلام

این هم عملیات امداد و نجات بوسیله ی یک استاد نجات غرق :