سلام

با هنر نقاشی تا چه حد آشنا هستید ؟ می توانید بگویید خالق این اثر هنری کیست ؟

نقاش به نظر شما کیست ؟

 نشناختید ؟ جدی ؟ نام نقاش را در ادامه ی مطلب می توانید پیدا کنید .