کوه یخی که در زمین لرزه ی نیوزیلند از یخچال اصلی کنده شده است