سلام

در راستای پست قبلی یک ویدئوی دیدنی از دعوای گربه ها برایتان می گذارم .

 

ویدئو را که جریان زد و خورد دو گربه را در 3 راند با گزارش هیجان انگیز یک مسابقه ی مبارزه ی آزاد در خود دارد از اینجا بگیرید .

 

 

 

سلام

یک ویدئوی جالب از رذالت یگ گربه که سگ کوچکی را آزار می دهد . نگاه گربه به صاحب سگ در هنگام کرم ریختنش دیدنی است .

ویدئو را از اینجا بگیرید .