اگر اتوبانی در سایر کهکشانها هم باشد، مردانی از سرزمین پارس در آن دنده عقب خواهند آمد !!!