سلام

این پل تحسین برانگیز و زیبا در چین ساخته شده . اما با توجه به این اصل که ترک عادت موجب مرض است مشخص نیست که این جنس تقلبی چینی تا چند روز عمر داشته باشد و در اثر سقوطش چند هزار نفر جان ببازند و ارتش چین جان چند هزار نفر دیگر را نجات بدهد !!

 

نشانگر سرخ رنگ نشان دهنده ی کیسه ی زباله ای است که یک شهروند برای افتتاح رسمی پروژه بر روی پل پرت کرده است .

نشانگر سرخ رنگ نشان دهنده ی کیسه ی زباله ای است که یک شهروند برای افتتاح رسمی پروژه بر روی پل پرت کرده است .