اندیشیدن شیوه ی انسان است , پیروی , شیوه ی گوسپندان .

بیاندیشیم و خودمان گزینش کنیم تا به فرموده ی خدا اشرف مخلوقات باشیم .