ببند اون دهن گنده رو تا نزدم شل و پل ات کنم , گنده بک