سلام

محققان دو دانشگاه در اونتاریوی کانادا توانسته اند بدون گذراندن مرحله ی میانجی , برخی سلولهای بدن را به سلولهای دیگری تبدیل کنند . گویا تا کنون فقط از طریق تبدیل سلولهای عادی به سلول بنیادی این امر امکان پذیر بوده و روش جدید این محدودیت را از میان برداشته است . فیبروپلاست سلولهای پوست در گذشته باید به سلول بنیادی جنینی تبدیل می شد و از آن پس قابل تبدیل به سلولهای دیگر هم بود . اما با روش جدید سلولهای عادی پوست مستقیما به سلولهای خون تبدیل می شوند .

در این روش جدای از آنکه سلولهای مورد نیاز تولید می شوند از رشد سلولهای سرطانی هم جلوگیری می شود . با این کار , انقلابی در درمان بیماریهای کشنده ای مانند سرطان بوجود می آید و به جای آنکه خون فرد دیگری را به بیمار نیازمند فاکتورهای خونی تزریق کنند از پوست بدن خودش برای ساخت سلول استفاده می شود .

دانشمندان یاد شده گفته اند که از سال 2012 آزمایشهای عملی بر روی این روش آغاز می شود .

عمیقا معتقدم که انسان امروزه می تواند با افتخار ادعا کند که حقیقتا به قله های دانش و فناوری دست یافته است .