هیچ وقت احساس بازنده بودن نکن . همیشه به خاطر داشته باش که روزی در بین 250 میلیون نفر اول شده ای !!!