چهره های سخت و نفوذ ناپذیری که با تابش نخستین آفتاب حقیقت قطره قطره می چکند و آب می شوند .

چهره های سخت و نفوذ ناپذیری که با تابش نخستین آفتاب حقیقت قطره قطره می چکند و آب می شوند .

2011/06/23
بدون دیدگاه

بدون دیدگاه »

No comments yet.

Leave a comment

خوراک RSS برای نظرات این مطلب