سلام

اگر یک غریبه از شما پرسید جهات چهارگانه در زبان شما چه نام دارند چه پاسخی می دهید ؟ شمال ؟ جنوب ؟ غرب ؟ شرق ؟ اینها که همگی عربی هستند .

4 side

به راستی می دانید جهات چهارگانه در زبان مادریتان چه نام دارند ؟

شمال = اپاختر ( همان که به شکل باختر امروز گفته می شود و غرب معنی می دهد )

جنوب = نیمروز

شرق = خور آیان ( یعنی سویی که خورشید از آن سو می آید , ریشه ی همین خراسان خودمان )

غرب = خور وران (  یعنی سویی که خورشید از آن طرف می رود )

برچسب ها:
2010/12/01
بدون دیدگاه

بدون دیدگاه »

No comments yet.

Leave a comment

خوراک RSS برای نظرات این مطلب