گر آمدنم به خود بدی نامدمی                                        ور نیز شدن به من بدی کی شدمی

به زان نبدی که اندر این دیر خراب                                   نه آمدمی , نه شدمی , نه بدمی ؟

               ****************

در کارگه کوزه کردم رای                                             در پایه ی چرخ دیدم استاد به پای

می کرد کوزه را دلیر دسته و سر                                     از کله ی پادشاه و از دست گدای