سلام

یک ویدئوی جالب از رذالت یگ گربه که سگ کوچکی را آزار می دهد . نگاه گربه به صاحب سگ در هنگام کرم ریختنش دیدنی است .

ویدئو را از اینجا بگیرید .